ZAMKNIJ
Jak niemal każda strona w internecie, także i ta używa cookie. Korzystając z naszej strony akceptujesz ten fakt i wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej o cookie...

O firmie

HISTORIA FIRMY

       Przedsi?biorstwo Wspó??pracy Gospodarczej Krakservis Sp. z o.o. powsta??o w 1989 roku  jako Sp. z o.o. Zosta??o zarejestrowane w S?dzie Rejonowym dla Krakowa ?ródmie??cia Wydz. VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000165392.

      G??ówny profil dzia??alno??ci firmy to produkcja i monta?? konstrukcji stalowych, ruroci?gów, zbiorników. Specjalizujemy si? w wykonawstwie konstrukcji ??rednich i lekkich.


       Równocze??nie z dzia??alno??ci? spó??ki w kraju rozpocz??? dzia??alno??? Oddzia?? w Niemczech w sercu przemys??owego zag???bia Ruhry. Oddzia?? obs??uguje kontrahentów niemieckich i realizuje kontrakty us??ugowe ??lusarsko - spawalnicze w ramach umów o dzie??o z firmami niemieckimi. W ramach tych kontraktów wykonali??my wiele ciekawych i odpowiedzialnych zada??. Wykonane przez naszych pracowników zbiorniki, ruroci?gi ze stali nierdzewnej dla przemys??u chemicznego i petrochemicznego, obudowy górnicze, ta??moci?gi, instalacje odpylaj?ce, urz?dzenia infrastruktury technicznej pracuj? bezusterkowo w wielu polskich, niemieckich, holenderskich i szwajcarskich firmach.

  

 


       W Polsce nasz zak??ad produkcyjny powsta?? w Olkuszu. Profil produkcyjny zak??adu ukierunkowany jest na przeno??niki stacjonarne i mobilne oraz elementy ci?gów technologicznych. Elementy o charakterze powtarzalnym i jednostkowym wykonujemy wg dokumentacji projektowej zlecaj?cego oraz wg wymaga?? jako??ciowych okre??lonych w normach PN/DIN/ISO.


 

 

     Spawamy materia??y ze stali w?glowych, nisko i wysokostopowych. Stosowane technologie spawania, nowoczesne urz?dzenia spawalnicze, wykwalifikowani spawacze posiadaj?cy europejskie certyfikaty, ??cis??a kontrola jako??ci i fachowy nadzór prac spawalniczych gwarantuj? wysok? jako??? i terminowo??? wykonywanych przez nas prac. Potwierdzeniem jako??ci prowadzonych prac spawalniczych s? certyfikaty:

Obecnie  jeste??my na etapie certyfikacji Zak??adowej Kontroli Produkcji wg PN EN 1090 – w systemie UDT -CERT

 

 W 2011 roku korzystaj?c z funduszy unijnych oddali??my do u??ytku nowoczesn?  lakierni? mokr?. Inwestycja pozwoli??a na uzupe??nienie naszej oferty o nowy jako??ciowo produkt – pow??oki lakiernicze .

 


Projekt by?? wspó??finansowany przez Uni? Europejsk?

w ramach Ma??opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

wspó??finasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY